Chování spolužáků ve skupině

3. listopadu 2015

Na psychologickém semináři proběhl experiment na téma chování spolužáků ve skupině. Tým „experimentátorů“ – Jan Brebera, Šimon Hanzal, Petr Hromják, Jakub Štický - zkoumal psychologický jev nazývaný „sociální facilitace“.

Při vyučování máme mnohdy tendenci zaostávat, jsme-li obklopeni kruhem kamarádů. Někdy nám ale naopak přítomnost spolužáků pomáhá rychleji splnit úkol - často kvůli soutěživosti. Právě toto je sociální facilitace. Každodenní zkušenost jsme se rozhodli zavézt do laboratorních podmínek a objektivně zhodnotit, zda skutečně platí její psychologické zákonitosti.

Různě početné týmy plnily různé úkoly – jednoduché navlékání korálku a trochu těžší slovní asociace. Nejprve se členové týmů dobře znali. Později je experimentátoři rozčlenili tak, aby se moc neznali. Při lehké činnosti studentům škodila přítomnost kamarádů, naopak méně známí spolužáci je motivovali podat lepší výkon a průměrný výkon na skupinu byl lepší. Pří těžší činnosti přítomnost kolegů pomáhala vždy.

Přítomnost druhých osob může v závislosti na síle sociálních vazeb vyvolávat v jedinci buďto napětí, nebo uvolnění. Slabé sociální vazby vyvolávají ve skupině napětí a silné sociální vazby vyvolávají uvolnění. Napětí nám pomáhá při lehčích činnostech a uvolnění při těžších (sociální facilitace). V opačném případě spíše škodí (sociální lenošení).

Za tým experimentátorů Šimon Hanzal

Poslední novinky