Osmileté gymnázium – správná volba pro budoucnost

6. září 2013

Po velmi úspěšných náborových letech pro osmileté gymnázium nastal v některých regionech útlum zájmu o tento typ studia. Situace je diametrálně odlišná v Praze, kde se velký počet potencionálních studentů selektuje přijímacím řízením, ale v menších městech je tomu naopak

Na čáslavském gymnáziu je „výpadek primy“ o to více nepochopitelný, neboť tato střední škola zaručuje kvalitní výuku i přes známé celostátní problémy v oblasti školství. Důvody, které „kolují“ ve veřejnosti jsou marginální – konzervativní instituce, ztráta dětství, velká náročnost vyučujících, vybavenost tříd. Renomé gymnázia a SOŠPg se však projevuje méně okázale. Studenti, zejména víceletého gymnázia, prokazují nepoměrně lepší výsledky ve vzdělání než jejich vrstevníci na jiném typu školy.

Kontinuita výuky nemá časové proluky, žák neztrácí integritu návaznosti. Pohybuje se v kolektivu stejně schopných a ambiciózních jedinců. Markantní rozdíly lze nastínit na řadě příkladů.

V rámci jazykové gramotnosti začínáme s výukou druhého cizího jazyka již v sekundě (7.třída). Děti v tomto nízkém věku získávají přiměřenou formou adekvátní znalosti a vědomosti.  Akcentujeme rozvoj kompetencí s cílem přiblížit se co nejvíce Společnému evropskému referenčnímu rámci jazyků.

Pokud se může škola pochlubit mimořádnými úspěchy, pak je to především díky studentům osmiletého gymnázia. Zmíníme se alespoň o vynikajících umístěních v olympiádách – dokonce i v celostátních kolech. Zahraniční exkurze, výměny s Německem a Francií, poznávací zájezdy – Francie, Anglie, Rakousko, Německo. To snad nabídne i základní škola, ale aktivní účast s jazykovou angažovaností a reprezentací celé České republiky se jim jistě nezdaří, jako například našim sextánům a septimánům na půdě Evropského parlamentu ve Štrasburku a Bruselu. Výjimečné zážitky si též odnesla v loňském roce naše kvintánka z mezinárodní olympiády v německém jazyce – z Frankfurtu nad Mohanem.

Vítězové jazykových soutěží pobývali na měsíčních zahraničních stážích. Do role praktikantů byli někteří studenti vybráni v konkurzu na Krajském úřadě Středočeského kraje do družebních regionů v Německu a Francii, aby po dobu jednoho až tří měsíců pracovali v různých odvětvích (například při letních univerzitách jako asistenti organizátorů). Mnozí v rámci osmileté doby studia na gymnáziu využili možnost studovat v zahraničí – ve Francii, Německu a Anglii. Po absolutoriu výborní studenti pokračují na vysokých školách v zahraničí a v současné době pobývají například ve Skotsku a Francii. Nemluvě o tom, že ti nejlepší našli své vysněné posty v institucích Evropské unie – Belgii, Lucembursku, Německu i Francii.

Naše gymnázium aktivně spolupracuje se státními vzdělávacími institucemi, sleduje veškeré novinky a ty jsou studentům předkládány rychle a „z první ruky“. Již několik let naši oktaváni nahrávají v Centru pro zjišťování výsledků maturitních zkoušek ukázkové výstupy jako výukový materiál pro školení pedagogů v celé ČR.

Všichni, kteří prošli tímto typem školy, se stali lidmi cílevědomými s širokým všeobecným rozhledem. Rozsáhlá škála kulturních a sportovních projektů vyvažuje intelektuální aktivity studentů.  Za obohacení estetického vnímání můžeme vděčit i úzké symbióze s pedagogickou školou, která je vynikajícím garantem uměleckých projektů – hudebních, výtvarných i dramatických.

Uvedené výhody by měly poskytnout detailnější obraz toho, co je na první pohled patrno až s delším časovým odstupem.

Vážení rodiče, budete-li se rozhodovat pro umístění Vašeho dítěte na osmileté gymnázium, můžete se kontaktovat se současnými i bývalými studenty gymnázia nebo se kdykoliv můžete informovat u vedení školy či navštívit webové stránky:  www.gymcaslav.cz.

Těšíme se na Vás!

Poslední novinky