AKTUÁLNÍ INFORMACE K ORGANIZACI VÝUKY ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,

vzdělávání bude i ve školním roce 2020/2021 ovlivněno aktuální epidemiologickou situací.  O opatřeních, které jsme jako škola nuceni přijímat, Vás budeme průběžně informovat. Vycházíme z manuálu MŠMT a z podkladů Ministerstva zdravotnictví. Jsme si vědomi toho, že situace nebude jednoduchá ani pro jednu stranu a bude vyžadovat od všech zodpovědný přístup, pochopení a trpělivost.

Vedení školy v průběhu prázdnin aktualizovalo školní řád. Žáci s ním budou seznámeni v první školní den, zákonní zástupci jej mají  zpřístupněný na webových stránkách školy. Rekonstrukce a výstavba sociálních zařízení školy úspěšně dopadla. Od 2. 9. 2020 probíhá výuka podle platného rozvrhu.

HYGIENA

 • Dávkovače s dezinfekcí jsou k dispozici u vstupu do školy, v učebnách, na toaletách a v dalších prostorách školy.
 • Po příchodu do školy si každý žák důkladně umyje ruce mýdlem, případně provede dezinfekci rukou. Řádnou hygienu dodržuje žák po celou dobu pobytu ve škole. 
 • V odborných učebnách bude zvýšený důraz na průběžnou hygienu rukou i během vyučování (počítačové učebny, používání odborných pomůcek, používání hudebních nástrojů atd.)
 • Nošení roušek není v současné situaci povinné, přesto doporučujeme, aby žák měl min. dvě roušky pravidelně k dispozici.
 • Žáci budou dbát na pečlivé dodržování hygienických opatření v jídelně i v prostorách internátu.

OBECNÉ INFORMACE A PROVOZ ŠKOLY

 • Žáci nenosí prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Plošná omezení počtu žáků ve třídách nejsou stanovena.
 • Třídní učitelé se obrátí na rodiče, aby aktualizovali kontaktní údaje (telefonní čísla a e-maily).
 • Aktuální informace budeme zveřejňovat na webových stránkách www.gymcaslav.cz  a v systému ŠkolaOnline.
 • Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit!
 • Pobyt rodičů, žáků a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen. Žádáme tímto rodiče, aby školu navštěvovali jen v nejnutnějších případech, případně si předem dohodli schůzku.

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

 • Máme povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Naplňujeme ji tím, že jsme povinni zajistit oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních a zajistit pro něj dohled zletilé fyzické osoby.
 • Nemáme povinnost aktivně zjišťovat u žáků příznaky infekčního onemocnění. Při jejich zjištění budeme volit tento postup:
  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – není vpuštěn do budovy školy v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
  • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce – tuto skutečnost oznámíme neprodleně zákonnému zástupci a informujeme ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
  • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené karanténní místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na jeho bezodkladné vyzvednutí ze školy. Ve všech uvedených případech budeme informovat zákonného zástupce, o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Potvrzení vydává ošetřující lékař pro děti a dorost – nepředkládá se negativní test na coronavirus. 
 • Připomínáme rodičům, aby neposílali do školy děti nachlazené či nemocné (např. angínou). Velice tím komplikují život škole, dětem a v důsledku i sobě.
 • V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována hodnota do 37 °C. V případě pouhého podezření na výskyt nákazy Covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.

VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ U ŽÁKA

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se dozvíme o výskytu onemocnění Covid-19 dříve, kontaktujeme zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.
 • Vzdělávání poskytujeme distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

ZÁVĚREČNÉ DOPORUČENÍ VEDENÍ ŠKOLY

Doporučujeme, aby žáci si do svých telefonů nainstalovali software, který je doporučený Minsterstvem zdravotnictví – aplikaci  E-roušku. Věříme, že sběr dat z aplikace může značně ovlivnit šetření trasování při událostech, které mohou významně ovlivnit přítomnost všech žáků při prezenčním vzdělávání. 

ZDROJE

MŠMT – nejčastější dotazy

Manuál k provozu škol