Čtyřleté gymnázium


KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-23 BUDOU ZVEŘEJNĚNA KE DNI 31. 1. 2022


 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 – denní studium oboru s kódem: 79-41-K/41

19. května 2021 Centrum zpřístupní řediteli školy výsledky uchazečů z řádného termínu. Ředitel školy vyhlásí výsledky přijímacího řízení 20. května 2021 po 15. hodině.

V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 bude přijato nejvýše 26 žáků. Na obor podalo 55 uchazečů přihlášky.

Pro 1. kolo přijímacích zkoušek jsou stanoveny termíny takto:

Termíny jednotných zkoušek:

1. řádný termín: 3. 5. 2021: 8,30 – 10,10 test MA, 11,10 – 12, 35 test ČJL; SPUO-1: 8,30 – 10,35 test MA, 11,10 – 12,55 test ČJL. 

2. řádný termín: 4. 5. 2021: 8,30 – 10,10 test MA, 11,10 – 12, 35 test ČJL; SPUO-1: 8,30 – 10,35 test MA, 11,10 – 12,55 test ČJL.


Náhradní termíny jednotných zkoušek: 1. náhradní termín: 2. 6. 2021, 2. náhradní termín: 3. 6. 2021.

Náhradní termíny jsou určeny pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohli zúčastnit prvního a druhého řádného termínu a řádně se do 3 dnů omluvili.

Osobní přítomnost uchazečů a testování u přijímacích zkoušek se řídí podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví s nabytím účinnosti od 26. dubna 2021 

Legislativní zázemí přijímacího řízení tvoří zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním., základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (zejm. § 59, § 60) a vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2 (zejména § 5). Úpravy podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami navíc upravuje vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Ředitel školy v souladu s výše uvedenými právními předpisy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté, denní forma vzdělávání a zveřejňuje kritéria tohoto přijímacího řízení. Uchazeči budou konat testy jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ), jejíž organizací bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání a bude jim započítán prospěch na základní škole. Školní přijímací zkoušku konat nebudou.

Uchazeč předloží požadované dokumenty:

  • řádně vyplněnou přihlášku ke studiu (včetně telefonického kontaktu, e-mailové adresy zákonného zástupce popřípadě žáka). Klasifikaci v přihlášce ke střednímu vzdělávání ověřuje a potvrzuje škola otiskem razítka a podpisem ředitele školy
  • pro úpravu podmínek přijímacího řízení uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami doporučení školského poradenského zařízení

Nový formulář přihlášky pdf ke stažení zde: přihláška

Nový formulář přihlášky xlsx ke stažení zde: přihláška

Vzor vyplněné přihlášky:   1. strana     2. strana

Vysvědčení z posledního ročníku uchazeč předkládá škole při zahájení vzdělávání. Cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie  ani jejich rodinnými příslušníky, se stávají žáky příslušné střední školy, pokud řediteli školy prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České republiky (§ 20 odst. 3 a 183b školského zákona).

ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

  • do 31. 1. 2021: oficiální vyhlášení přijímacího řízení a zveřejnění kritérií přijímacího řízení na www stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole (nástěnka vedle kanceláře ředitele školy)
  • 1. 3. 2021: poslední možnost pro odevzdání přihlášky ke studiu, a to osobně v kanceláři ředitele školy či poštou
  • 8. 3. 2021: možnost rozhodnutí ředitele o nekonání JPZ, oznámení na internetových stránkách školy
  • 19. – 21. 5. 2021: vyhlášení výsledků řádného termínu přijímacích zkoušek (hlavní vchod do budovy školy + www.gymcaslav.cz)

Další informace o přijímacím řízení uchazečů se SVP, Informace k přijímací zkoušce z ČJL pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí, termíny a časový rozvrh JPZ, formulář přihlášky najdete zde.

V Čáslavi dne 28. 1. 2021                                                                     Mgr. David Tichý, ředitel školy