Čtyřleté gymnázium

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 pro denní studium oboru s kódem 7941K41

15. 6. 2020 Žádost o nové rozhodnutí ředitele: ZDE KLIKNĚTE

  • Organizační pokyny zejména v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2: ZDE KLIKNĚTE
  • Čestné prohlášení, které musí být podepsané zákonným zástupcem a odevzdané při vstupu do školy: ZDE KLIKNĚTE
  • Zasíláme informace pro uchazeče, kteří konají na naší škole přijímací zkoušku (jsou přihlášeni na 1. termín): ZDE KLIKNĚTE
  • Zasíláme informace pro uchazeče, kteří nekonají na naší škole přijímací zkoušku (jsou přihlášeni na 2. termín, nebo budou konat přijímací zkoušku v 1. termínu na jiné škole): ZDE KLIKNĚTE

Pro první kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2019/2020 jsou stanoveny termíny takto:

Termíny jednotných zkoušek: 1. řádný termín: 8. 6. 2020, 2. řádný termín: se nekoná
Náhradní termín jednotných zkoušek: náhradní termín: 23. 6. 2020

Náhradní termín je určen pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohli zúčastnit prvního řádného termínu a řádně se omluvili.

Ve školním roce 2020/2021 bude přijato nejvýše 41 žáků.

Přijímací řízení bude probíhat v souladu se Školským zákonem jako jednotná přijímací zkouška v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. JPZ je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb a na základě vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách jsou stanoveny ve vyhlášce č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Organizací jednotné přijímací zkoušky bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Pro přijímací řízení ke čtyřletému studiu stanovil ředitel následující kritéria

Požadované dokumenty pro studijní obor Gymnázium čtyřleté 7941K41

·            řádně vyplněná přihláška ke studiu (včetně telefonického kontaktu, e-mailové adresy zákonného zástupce popřípadě žáka). Klasifikaci v přihlášce ke střednímu vzdělávání ověřuje a potvrzuje škola otiskem razítka a podpisem ředitele školy
·            doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání. Cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie, se stávají žáky příslušné střední školy, pokud řediteli školy prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České republiky (§ 20 odst. 3 školského zákona).
Formulář přihlášky ke stažení zde: přihláška
Vzory vyplněných přihlášek:
1._strana_přihlášky
2._strana_přihlášky

Testová zadání k procvičování

ZÁKLADNÍ BODY ČASOVÉHO HARMONOGRAMU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

  • 30. 1. 2020: bude oficiálně vyhlášeno přijímací řízení a zveřejněna kritéria přijímacího řízení na www.gymcaslav.cz
  • 1. 3. 2020: poslední možnost pro odevzdání přihlášky ke studiu, a to osobně či poštou
  • do 16. 6. 2020: výsledky řádného termínu přijímacích zkoušek (budova školy + gymcaslav.cz)

Další informace o přijímacím řízení uchazečů se SVP, Informace k přijímací zkoušce z ČJL pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí, termíny a časový rozvrh JPZ, formulář přihlášky najdete zde.

V Čáslavi dne 14. 5. 2020
Mgr. David Tichý, ředitel školy