Pedagogické lyceum

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 pro denní studium oboru s kódem 7842M03

Seznam přijatých uchazečů po odvolání

Základní informace pro uchazeče po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů

Pro první kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2019/2020 jsou stanoveny termíny takto:

Termíny jednotných zkoušek: 1. řádný termín: 12. 4. 2019, 2. řádný termín: 15. 4. 2019.
Náhradní termíny jednotných zkoušek: 1. náhradní termín: 13. 5. 2019, 2. náhradní termín: 14. 5. 2019
Náhradní termíny jsou určeny pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohli zúčastnit prvního a druhého řádného termínu a řádně se omluvili.

Ve školním roce 2019/2020 bude přijato nejvýše 30 žáků.

Přijímací řízení bude probíhat v souladu se Školským zákonem jako jednotná přijímací zkouška v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. JPZ je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách jsou stanoveny ve vyhlášce č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Organizací jednotné přijímací zkoušky bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Pro přijímací řízení ke čtyřletému studiu stanovil ředitel následující kritéria
Požadované dokumenty pro tento studijní obor
·            řádně vyplněná přihláška ke studiu (včetně telefonického kontaktu, e-mailové adresy zákonného zástupce popřípadě žáka). Klasifikaci v přihlášce ke střednímu vzdělávání ověřuje a potvrzuje škola otiskem razítka a podpisem ředitele školy
·            osvědčení o zdravotní způsobilosti na tiskopise vydaném naší školou
·            doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání.
Formulář přihlášky ke stažení zde: přihláška  Formulář pro osvědčení o zdravotní způsobilosti ke stažení zde: osvědčení: 
Vzory vyplněných přihlášek a formulář pro osvědčení o zdravotní způsobilosti:
1._strana_přihlášky
2._strana_přihlášky

ZÁKLADNÍ BODY ČASOVÉHO HARMONOGRAMU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

  • 30. 1. 2019: bude oficiálně vyhlášeno přijímací řízení a zveřejněna kritéria přijímacího řízení na www.gymcaslav.cz
  • 1. 3. 2019: poslední možnost pro odevzdání přihlášky ke studiu, a to osobně či poštou
  • do budoucího prvního ročníku (kód oboru 7842M03) se přihlásilo 62 zájemců.
  • 20.– 21. 3. 2019: doporučená možnost vyzvednutí pozvánek k přijímací zkoušce v kanceláři ředitele školy
  • 25. 3. 2019: rozeslání nevyzvednutých pozvánek k přijímací zkoušce (s dodejkou do vlastních rukou)
  • do 30. 4. 2019: výsledky řádného termínu přijímacích zkoušek (budova školy + gymcaslav.cz)

Další informace o přijímacím řízení uchazečů se SVP, Informace k přijímací zkoušce z ČJL pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí, termíny a časový rozvrh JPZ, formulář přihlášky najdete zde.

V Čáslavi dne 22. 1. 2019
Mgr. David Tichý, ředitel školy