Předškolní a mimoškolní pedagogika

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 – pro denní studium oboru 7531M01

Pro první kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2020/2021 jsou stanoveny termíny takto:

Termíny jednotných zkoušek: 1. řádný termín: 14. 4. 2020,                               2. řádný termín: 15. 4. 2020.

Termíny profilových zkoušek: 1. řádný  termín: 16. 4. 2020,                              2. řádný termín: 17. 4. 2020

Náhradní termíny jednotných zkoušek: 1. náhradní termín: 13. 5. 2020,          2. náhradní termín: 14. 5. 2020

Náhradní termín profilových zkoušek: 15. 5. 2020 

Náhradní termíny jsou určeny pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohli zúčastnit prvního a druhého řádného termínu a řádně se omluvili.

Ve školním roce 2020/2021 bude přijato nejvýše 30 žáků.

Přijímací řízení bude probíhat v souladu se Školským zákonem jako jednotná přijímací zkouška v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. JPZ je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách jsou stanoveny ve vyhlášce č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Organizací jednotné přijímací zkoušky bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Pro přijímací řízení ke čtyřletému studiu stanovil ředitel následující kritéria

Požadované dokumenty pro studijní obor – Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01)

·            řádně vyplněná přihláška ke studiu (včetně telefonického kontaktu, e-mailové adresy zákonného zástupce popřípadě žáka). Klasifikaci v přihlášce ke střednímu vzdělávání ověřuje a potvrzuje škola otiskem razítka a podpisem ředitele školy
·            osvědčení o zdravotní způsobilosti na tiskopise vydaném naší školou
·            doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
·            doklady o umístění v soutěžích za individuální výkony

Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání.

Formulář přihlášky ke stažení zde: přihláška  Formulář osvědčení o zdravotní způsobilosti ke stažení zde: osvědčení

Vzory vyplněných přihlášek a formulář osvědčení o zdravotní způsobilosti:

1._strana_přihlášky_pro_1.termín
2._strana_přihlášky_pro_1.termín

Testová zadání k procvičování

ZÁKLADNÍ BODY ČASOVÉHO HARMONOGRAMU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

  • 30. 1. 2020: bude oficiálně vyhlášeno přijímací řízení a zveřejněna kritéria přijímacího řízení na www.gymcaslav.cz
  • 1. 3. 2020: poslední možnost pro odevzdání přihlášky ke studiu, a to osobně či poštou
  • 20. 3. a 23. 3. 2020: doporučená možnost vyzvednutí pozvánek k přijímací zkoušce v kanceláři ředitele školy
  • 26. 3. 2020: rozeslání nevyzvednutých pozvánek k přijímací zkoušce (s dodejkou do vlastních rukou)
  • do 30. 4. 2020: výsledky řádného termínu přijímacích zkoušek (budova školy + gymcaslav.cz)

Další informace o přijímacím řízení uchazečů se SVP, Informace k přijímací zkoušce z ČJL pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí, termíny a časový rozvrh JPZ, formulář přihlášky najdete zde.

V Čáslavi dne 22. 1. 2020
Mgr. David Tichý, ředitel školy