Přípravné kurzy

Pro naše uchazeče pořádáme přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pod vedením našich zkušených kantorů ve spolupráci se Zvládnu to – vzdělávání.

Přípravný kurz pro osmileté gymnázium

Komplexní příprava k jednotným přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka. Kurz je koncipován tak, aby si uchazeč o studim:

  • Zopakoval učivo v rozsahu požadavků jednotných přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia.
  • Procvičil typové úlohy, které se vyskytují v testech.
  • Vyzkoušel si netradiční úlohy.

Český jazyk

Probíraná témata: slovní druhy (opakování), podstatná jména (vyjmenovaná slova), slovesa (shoda podmětu s přísudkem), přídavná jména, zájmena, číslovky, větné členy, věta a souvětí

Matematika

Probíraná témata: obor přirozených čísel (početní operace a vztahy mezi čísly), základní geometrické útvary, jednoduché konstrukce, převody jednotek, obvody a obsahy, geometrie v prostoru, práce se strukturovanými daty, slovní úlohy

Přípravný kurz pro čtyřleté obory

Komplexní příprava k jednotným přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka na střední školy a čtyřletá gymnázia. Kurz je koncipován tak, aby si uchazeč o studim:

  • Zopakoval učivo v rozsahu požadavků jednotných přijímacích zkoušek.
  • Procvičil typové úlohy, které se vyskytují v testech.
  • Vyzkoušel si netradiční úlohy.
  • Setkal se s vyučujícími školy.
  • Vyzkoušel si přijímaci zkoušky nanečisto.

Český jazyk

Probíraná témata: slovní druhy (opakování), podstatná jména (vyjmenovaná slova), slovesa (shoda podmětu s přísudkem), přídavná jména, zájmena, číslovky, větné členy, věta a souvětí

Matematika

Probíraná témata: Číslo a proměnná. Závislosti, vztahy a práce s daty. Geometrie v rovině a prostoru. Nestandardní aplikační úlohy a problémy.

V případě nepříznivého vývoje pandemie přechází kurz na online formu pomocí webinářů, kde mohou uchazeči komunikovat s lektory přímo.