Přípravné kurzy

Pro naše uchazeče pořádáme přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pod vedením našich zkušených kantorů ve spolupráci se Zvládnu to – vzdělávání.

Přípravný kurz pro osmileté gymnázium

Komplexní příprava k jednotným přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka. Kurz je koncipován tak, aby si uchazeč o studim:

 • Zopakoval učivo v rozsahu požadavků jednotných přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia.
 • Procvičil typové úlohy, které se vyskytují v testech.
 • Vyzkoušel si netradiční úlohy.

Český jazyk

Probíraná témata: slovní druhy (opakování), podstatná jména (vyjmenovaná slova), slovesa (shoda podmětu s přísudkem), přídavná jména, zájmena, číslovky, větné členy, věta a souvětí

Matematika

Probíraná témata: obor přirozených čísel (početní operace a vztahy mezi čísly), základní geometrické útvary, jednoduché konstrukce, převody jednotek, obvody a obsahy, geometrie v prostoru, práce se strukturovanými daty, slovní úlohy

Začínáme 1.3.2022 od 15:15 do 16:50 v prostorách GySOŠPg Čáslav.

Přípravný kurz pro čtyřleté obory

Komplexní příprava k jednotným přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka na střední školy a čtyřletá gymnázia. Kurz je koncipován tak, aby si uchazeč o studim:
 • Zopakoval učivo v rozsahu požadavků jednotných přijímacích zkoušek.
 • Procvičil typové úlohy, které se vyskytují v testech.
 • Vyzkoušel si netradiční úlohy.
 • Setkal se s vyučujícími školy.
 • Vyzkoušel si přijímaci zkoušky nanečisto.

Český jazyk

Probíraná témata: slovní druhy (opakování), podstatná jména (vyjmenovaná slova), slovesa (shoda podmětu s přísudkem), přídavná jména, zájmena, číslovky, větné členy, věta a souvětí

Matematika

Probíraná témata: Číslo a proměnná. Závislosti, vztahy a práce s daty. Geometrie v rovině a prostoru. Nestandardní aplikační úlohy a problémy.

Začínáme 26.2.2022 od 8:30 do 11:50 v prostorách GySOŠPg Čáslav.

Přípravný kurz na předpoklady ke studiu – výtvarná výchova

Kurz se zaměřuje na základy kresby jednoduchých předmětů, pochopení principů kompozice, proporcí a prespektivy. Kurz se otevírá pouze v případě dostatečného počtu uchazečů.

 1. úvod do principů výtvarného myšlení, základy kompozice
 2. ověření kompozičních řešení
 3. zkoumání proporcí předmětů na konkrétních příkladech
 4. modelace předmětu dle předlohy
 5. zásady stínování, modelace v praxi
 6. perspektivní řešení, shrnutí

Přípravný kurz na předpoklady ke studiu – tělesná výchova

Kurz je koncipován na správné technické provedení cviků a doporučených cvičení pro správný nácvik, které jsou u přijímacích zkoušek. Lekce probíhají v menším počtu uchazečů, aby se mohl lektor individuálně věnovat každému. Kurz probíhá se značným předstihem před přijímacími zkouškami z důvodu značného procvičování jednotlivých cviků do konání samotných zkoušek.

Akrobacie – kotoul vpřed, kotoul vzad – technika provedení, doporučená průpravná cvičení pro nácvik.
Odbíjená – odbití obouruč o stěnu – technika provedení, doporučená průpravná cvičení pro nácvik.
Švihadlo – přeskoky snožmo – technika a nácvik správného provedení, doporučená cvičení pro nácvik.
Leh – sed – technika provedení, doporučená průpravná cvičení pro nácvik.

V případě nepříznivého vývoje pandemie přechází kurz na online formu pomocí webinářů, kde mohou uchazeči komunikovat s lektory přímo.