Volby do rady školy

Prosíme případné zájemce o kandidaturu z řad zákonných zástupců a zletilých studentů naší školy, aby kontaktovali zástupce volebního výboru pana Mgr. Tomáše Kovandu na emailovou adresu: kovanda@gymcaslav.cz do pátku 10. 9. 2021 a vyjádřili tím zájem o členství ve školské radě. Následná volba proběhne v pátek 1. října.

Školská rada (též rada školy) je orgán, který je součástí správy školy. Členy školské rady jsou zletilí žáci, zákonní zástupci nezletilých žáků, pedagogičtí pracovníci, zástupci zřizovatele a další. Počet členů školy s více jak 250 žáky je 6. Funkční období člena rady je 36 měsíců. Hlavním účelem školské rady je možnost podílet se na správě dané školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Školské radě přísluší následující kompetence (podle školského zákona paragrafu 168):

– vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

– schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

– schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

– schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

– podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

– projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

– projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

– podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

– podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.