Certifikáty

Nahrazení maturitní zkoušky certifikátem

V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. (o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 81 odst. 7) a vyhláškou č. 177/2009 Sb. (o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, § 19a) ve znění pozdějších předpisů může žák nahradit zkoušku z cizího jazyka (v profilové části maturitní zkoušky) výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky, která doloží žákovu jazykovou vybavenost dle jazykové úrovně stanovené rámcově vzdělávacím programem daného oboru či úrovně vyšší.

Žáci, kteří konají v profilové části alespoň 4 povinné profilové zkoušky, si mohou nahradit jednu z povinných či nepovinných zkoušek konanou z cizího jazyka. U anglického jazyka certifikát nahradí písemnou a ústní část zkoušky, nikoli však didaktický test. Ten musí napsat i žák, který žádá o uznání maturitní zkoušky z angličtiny certifikátem.

Předepsané jazykové úrovně

U gymnaziálních oborů (obory vzdělávání 79‐41‐K/81 a 79‐41‐K/41) se pro první cizí jazyk jedná o úroveň B2 dle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky, pro pedagogické lyceum (obor 78‐42‐M/03) a obor předškolní a mimoškolní pedagogika (obor 75‐31‐M/01) jde pak o úroveň B1.

Kterou zkoušku mám vykonat?

Úplný seznam uznávaných zkoušek najdete zde: https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/STANDARDIZOVANE-ZKOUSKY/Certifikaty_PZ_cizi_jazyk_2023.pdf. Z cambridgeských zkoušek můžeme pro úroveň B2 doporučit certifikát FCE (First Certificate in English) a pro úroveň B1 certifikát PET (Preliminary English test).

Od školního roku 2022/2023 máme podepsanou smlouvu s autorizovaným centrem cambridgeských zkoušek Cambridge P.A.R.K., díky čemuž jsme se stali jejich partnerskou školou. To našim studentům přináší řadu výhod, například konání zkoušky přímo ve škole, možnost vybrat si partnera na ústní část již při přihlašování na zkoušku, doručení certifikátu do školy zdarma a mnoho dalšího. Při přihlašování na zkoušku proto nikdy nezapomeňte uvést kód SPS144, který Vaši příslušnost k naší škole potvrdí.

Kde najdu veškeré informace a termíny zkoušek?

Všechny informace o cambridgeských zkouškách najdete na stránkách https://www.zkouskypark.cz/. V případě jakýchkoli dotazů se také můžete obrátit na paní profesorku Novákovou nebo Jiránkovou či přímo na svého vyučujícího anglického jazyka.

Existuje na škole nějaký přípravný kurz?

V listopadu 2022 byl na škole spuštěn první přípravný kurz ke zkoušce FCE. Otevření nového kurzu se plánuje na září/říjen 2023.

Co mám pro nahrazení maturitní zkoušky z anglického jazyka udělat?

Pokud chcete nahrazovat maturitní zkoušku z anglického jazyka certifikátem, předáte řediteli školy písemnou žádost o nahrazení maturitní zkoušky, a to nejpozději do 31. března, pokud budete maturitní zkoušku vykonávat v jarním termínu, a do 30. června, pokud budete maturitní zkoušku skládat v termínu podzimním. Formulář žádosti naleznete zde: .

Součástí žádosti je vždy i úředně ověřená kopie certifikátu. Je tedy nutné zkoušku dostatečně včas splnit a nechat certifikát ověřit na matrice.