Pedagogické lyceum


V přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024 – denní studium oboru s kódem: 78-42-M/03 bude přijato nejvýše 30 žáků.

Pro první kolo přijímacích zkoušek jsou stanoveny termíny:

Jednotné přijímací zkoušky – časy jsou uvedeny včetně úvodní a závěrečné administrace a platné pro uchazeče bez navýšení času:

 1. řádný termín: 13. 4. 2023: 8,30 – 10,00 test MA, 10,50 – 12,10 test ČJL.
 2. řádný termín: 14. 4. 2023: 8,30 – 10,00 test MA, 10,50 – 12,10 test ČJL.

Náhradní jednotné přijímací zkoušky – časy jsou uvedeny včetně úvodní a závěrečné administrace a platné pro uchazeče bez navýšení času:

 1. náhradní termín: 10. 5. 2023: 8,30 – 10,00 test MA, 10,50 – 12,10 test ČJL.
 2. náhradní termín: 11. 5. 2023: 8,30 – 10,00 test MA, 10,50 – 12,10 test ČJL.

Náhradní termíny jsou určeny pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohli zúčastnit řádného termínu a řádně se omluvili.

Legislativní zázemí přijímacího řízení tvoří zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním., základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (zejm. § 60, § 61) a vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, v  platném znění. Úpravy podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje společně s výše zmíněnými právními předpisy vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Ředitel školy v souladu s výše uvedenými právními předpisy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 78-42-M/03 Pedagogické lyceum, denní forma vzdělávání a zveřejňuje kritéria tohoto přijímacího řízení. Uchazeči budou konat testy jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ), jejíž organizací bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání a bude jim započítán prospěch z prvního pololetí tohoto školního roku a z druhého pololetí minulého školního roku. Školní přijímací zkoušku konat nebudou.

Uchazeči předloží požadované dokumenty:

 • Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu (včetně id datové schránky, ne však firemní, telefonického kontaktu, e-mailové adresy zákonného zástupce popřípadě žáka). Klasifikaci v přihlášce ke střednímu vzdělávání ověřuje a potvrzuje škola otiskem razítka a podpisem ředitele školy, ze které se žák hlásí.
 • Lékařské osvědčení o zdravotní způsobilosti na tiskopise vydaném naší školou.
 • Pro úpravu podmínek přijímacího řízení uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami doporučení školského poradenského zařízení.

Uchazeči v režimu DOČASNÉ OCHRANY podle zákona č. 67/2022 Sb. kontaktujte vedení školy pomocí e-mailu:reditel@gymcaslav.cz pro bližší informace o přijímacím řízení a požadovaných dokumentech.

Vysvědčení z posledního ročníku uchazeč předkládá škole při zahájení vzdělávání. Cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie  ani jejich rodinnými příslušníky, se stávají žáky příslušné střední školy, pokud řediteli školy prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České republiky (§ 20 odst. 3 a 183b školského zákona).

Formulář editovatelné přihlášky pdf ke stažení zde: přihláška

Formulář přihlášky xlsx ke stažení zde: přihláška

Vzor vyplněné přihlášky: 1. strana   2. strana

Formulář pro osvědčení o zdravotní způsobilosti ke stažení zde: osvědčení

ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

 • 31. 1. 2023: oficiální vyhlášení přijímacího řízení a zveřejnění kritérií přijímacího řízení na www stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole (nástěnka vedle kanceláře ředitele školy)
 • 1. 3. 2023: poslední možnost pro odevzdání přihlášky ke studiu, a to osobně nebo poštou (platné je datum podání). Přihlášku ke studiu je možno odevzdat osobně v kanceláři ředitele školy, a to 
  • v pracovních dnech
   • pondělí od 8:00 do 17:00;
   • úterý až čtvrtek od 8:00 do 16:00;
   • pátek od 8:00 do 14:00;
  • během jarních prázdnin 20. – 24. 2. 2023 pondělí až pátek od 8:00 do 12:00.
 • 28. 4. 2023: Centrum zpřístupní řediteli školy výsledky uchazečů z řádného termínu. Ředitel školy vyhlásí výsledky přijímacího řízení nejpozději 30. 4. 2023 na dveřích hlavního vchodu do budovy školy a na webových stránkách www.gymcaslav.cz.

Další informace o přijímacím řízení uchazečů se SVP, informace k přijímací zkoušce z ČJL pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí, termíny a časový rozvrh JPZ, formulář přihlášky najdete zde.

V Čáslavi dne 31. 1. 2023                                                           Mgr. David Tichý v. r., ředitel školy