Túúdle e-learning

Túúdle e-learning, reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0049


Rozpočet projektu: 3 576 499,76   Kč


Realizátor projektu: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav, Masarykova 248


Doba realizace: 1. dubna 2013 – 31. prosince 2014


Vedení realizačního týmu: Mgr. David Tichý (manager projektu), Jana Horáková (finanční manager), PeadDr. Zdeněk Sejček (PR manager)


Výstupy projektu


Image DVD s výstupy projektu (*.iso)

Instalační prostředí Túúdle e-learning (*.rar)

Příručka instalace a popisu prostředí Túúdle e-learning (*.rar)

TUM - Túúdle učební materiály (*.rar)

Metodické příručky (*.rar)

Archív ke stažení všech výstupů projektu (*.rar)

Stručný obsah projektu

Rozvoj moderních technologií ve školách nereflektuje způsob tvorby, výměny a testování vzdělávacího obsahu. Možnost řešení je zavádění elektronických systémů, které slouží k odstranění těchto nedostatků a zatraktivňují přístup k výuce žákům i učitelům. E-learningový systém Túúdle by reflektoval na tyto požadavky a umožnil by pedagogům jednoduše distribuovat učební materiály v elektronické podobě. Prostředí by zároveň umožňovalo editaci, tvorbu, zadávání a vyhodnocování domácích úkolů, testů, seminárních prací. Tento způsob výuky by rozšiřoval možnosti vzdělávání, sebereflexe, hodnocení a klasifikace žáka. Bylo by místem studenta, kde by měl své studijní elektronické portfolio, ke kterému by přistupoval přes Internet. Pilotní ověření projektu v praxi by realizoval metodický tým aprobovaných učitelů na vytvořených sadách učebních materiálů. Projekt je primárně určen žákům a slouží k rozvoji klíčových kompetencí a informační gramotnosti a přípravě na další způsob vzdělávání.

Cíle projektu

Cílem předkládaného projektu je zvýšení využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech a posílení informační gramotnosti studentů a pedagogických pracovníků. Dále se jedná o naplňování cílů školních vzdělávacích programů v podobě rozvoje klíčových kompetencí žáků a mezipředmětových vazeb ve výuce s informačními a komunikačními technologiemi. Cílem realizace projektu a jeho uvedení do výchovně vzdělávací praxe, je rozvoj podpory elektronického způsobu vzdělávání.  Anketárním způsobem, bylo zjištěno, že elektronický způsob distribuce vzdělávacího obsahu a způsobu elektronického vzdělávání, je studentům velmi blízké, což potvrdilo 98% dotazovaných studentů naší školy a místních základních škol.

Přínos projektu

Túúdle nabídne studentům kompletní prostřední pro výuku online. Klíčový bude především pohodlný přístup k zadaným úkolům, díky čemuž získá student ucelený přehled o svých splněných a nesplněných povinnostech. Další nezastupitelnou vlastností bude jednoduchá cesta komunikace mezi studenty a kantory. Vyučující bude moci snadno publikovat výukové materiály a student je pak bude moci kdykoliv i zpětně dohledat v přehledné a ucelené formě. Túúdle bude zároveň vhodným způsobem napojen na studentův školní e-mail a jeho dokumenty. Díky tomu bude mít student vše zastřešené jedním účtem, což je nejen velice pohodlné, ale zároveň i mnohem bezpečnější, než roztříštěný přístup ke službám, který je v dnešní době běžný. Dále způsob, jakým budou v Túúdlu zadané úkoly, bude pro studenty silně motivační a bude studenta povzbuzovat v tom odevzdat úkol co nejdříve a zároveň i co nejlépe. Student bude mít přístup k výsledkům svých spolužáků, což mu umožní porovnat svůj výkon s výkonem ostatních a získá tak potřebnou odezvu i motivaci. Zároveň bude studentovi ponechána určitá volnost v tom, kdy a zda vůbec úkol splní. Pokud se mu kupříkladu podaří splnit jedno zadání nadprůměrně, bude pak moci některý z dalších úkolů vynechat. Díky tomu získá student určité zkušenosti s plánováním a osobní zodpovědností. V neposlední řadě bude mít student zpětně pohodlný přístup k řešení i ostatních studentů a bude se tak moci poučit z vlastních chyb a najít svá slabá místa. Tato řešení budou zároveň i sloužit jako dostupné výukové materiály. V neposlední řadě pak Túúdle bude fungovat na všech platformách a systémech a nebude se orientovat pouze jedním směrem. Díky tomu umožní Túúdle studentům značnou svobodu v tom, jak svého úkolu dosáhnou. Na všechny zmíněné vlastnosti je dán v dnešní době silný důraz a mnoho ze získaných zkušeností a i postupů budou moci studenti použít i v budoucím povolání.