Jednotlivá maturita 2024

Absolventi vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru učitelství pro mateřské školy, kteří chtějí působit jako vychovatelé, mohou získat požadovanou kvalifikaci vykonáním jednotlivé zkoušky podle § 113 školského zákona z předmětů pedagogika pro vychovatelky, psychologie pro vychovatelky.
Absolventky vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vychovatelství, které chtějí získat kvalifikaci učitelky mateřské školy, ji mohou získat vykonáním jednotlivé zkoušky podle § 113 školského zákona z předmětů pedagogika pro učitelky mateřských škol, psychologie pro učitelky mateřských škol.

Zájemci o vykonání maturitní zkoušky mohou kontaktovat Mgr. Miladu Bártovou (327 34 00 66, bartova@gymcaslav.cz ).
Přihláška k maturitní zkoušce musí být podána nejpozději do 1. 12. 2023 pro jarní termín zkoušení nebo do 25. 6. 2024 pro podzimní termín zkoušení.

Přihláška k maturitní zkoušce zde.

Dle ustanovení § 113a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 50 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitou, ve znění pozdějších předpisů se za konání jednotlivé zkoušky platí úplata 1 000,- Kč za každou zkoušku.
Uchazeč o vykonání jednotlivé zkoušky poukáže tuto částku na účet školy.
V případě, že uchazeč částku neuhradí do 5 pracovních dnů od posledního dne, kdy je možno podávat přihlášky k příslušné zkoušce, je platnost jeho přihlášky ukončena.

číslo účtu: 9332750247/0100
variabilní symbol: rodné číslo bez lomítka
zpráva pro příjemce: JMZ + příjmení uchazeče

K přihlášce je nutno doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Maturitní témata najdete zde:

V případě zájmu Vám může poskytnout konzultace: Mgr. Milada Bártová 327 34 00 66, bartova@gymcaslav.cz