Osmileté gymnázium

Studium poskytuje úplné střední všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Tradiční jsou výborné výsledky absolventů u maturit i v přijímacím řízení na vysoké školy univerzitního i technického zaměření. Prakticky všichni naši maturanti pokračují ve studiu na vysokých školách. Absolvování gymnázia nevylučuje i přímé uplatnění v praxi, což je podporováno systémem povinně volitelných a nepovinných předmětů, mezi kterými jsou nabízeny například konverzace v cizích jazycích, odborné semináře apod.
Na gymnáziu se nyní vyučují tyto cizí jazyky: anglický, německý, francouzský a španělský. Obor se řídí podle přijatého školního vzdělávacího programu „PROSTOR I., → škola pro sto rozmanitostí“, který byl vysoce hodnocen Českou školní inspekcí. Spojení s rodiči umožňuje systém elektronických žákovských knížek, elektronicky je vedena i třídní kniha. Odborná pracovna biologie byla vybavena moderní mikroskopickou technikou. Naše škola se pravidelně umísťuje mezi nejlepšími v soutěži EXCELENCE škol Středočeského kraje, kde se hodnotí školy podle úspěchu žáků v soutěžích. Žákům je k dispozici školní klub, bufet, obědy jsou smluvně zajištěny. Pro lepší přechod ze základní školy na školu střední pořádáme pro nově příchozí studenty adaptační kurz, kde se mají možnost seznámit nejen mezi sebou navzájem, ale při bohatém programu poznají své třídní učitele, výchovného poradce, školního metodika prevence a získají přátele mezi staršími studenty vyšších ročníků.

Přínos studia na víceletém gymnáziu:

  1. Vaše dítě se bude vzdělávat v kolektivu stejně schopných a cílevědomých spolužáků.
  2. Vyučování je přizpůosobováno nadání žáků.
  3. Žáci získávají studijní návyky, které později využijí v dalším studiu.
  4. Žáci jsou přijati ke studiu na střední škole již po pátém ročníku, odpadá příprava na přijímací zkoušky o čtyři roky později. Po čtvrtém ročníku víceletého gymnázia (kvarta) si žák může podat přihlášku na jakoukoli jinou střední školu bez obav, že ke zkoušce nebude dobře připraven.

Přijímací řízení:

Více informací naleznete zde


Školní vzdělávací plán


ŠVP Prostor I.