Moderní přírodopis

Stučný popis projektu:

Výstupem projektu bude zpracovaný a v praxi ověřený výukový program pro střední školy určený pro hodiny přírodopisu a biologie (konkrétně ekologie a zoologie) a informatiky a výpočetní techniky. Program bude zacílen na žáky středních škol a pedagogické pracovníky. Obsahem programu bude zpracovaná vyučovací strategie v podobě metodické příručky a pracovní DVD. Při jejich tvorbě bude kladen důraz na rozvoj mezipředmětových vztahů (biologie-IVT-angličtina), rozvoj klíčových kompetencí žáků a environmentální výchovu.

Souběžně s vlastní tvorbou programu bude probíhat kontrola přenositelnosti do praxe prostřednictvím pilotního ověřování jednotlivých tematických kapitol programu. Ověřování bude probíhat v rámci výuky biologie a informatiky a výpočetní techniky u žadatele na 260 žácích. Vytvořený výukový program automaticky obdrží střední školy na území Středočeského kraje a vzhledem k částečné kompatibilitě s výukou na ZŠ ho v případě zájmu budou moci získat i ZŠ Středočeského kraje.

Cíle projektu:

Cílem předkládaného projektu je zvýšení dosud omezených možností využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech, posílení mezipředmětových vztahů v rovině přírodopis (biologie) – informatika a výpočetní technika – anglický jazyk a rozvoj klíčových kompetencí žáků středních škol, s důrazem na environmentální oblast. To vše prostřednictvím vytvořeného výukového programu (v podobě DVD disku a metodické příručky v nákladu 250 kusů) a jeho implementace do výuky přírodopisu, biologie a informatiky a výpočetní techniky. Cílem projektu je přispět ke zvýšení kvality výuky těchto předmětů a také poskytnout pedagogickým pracovníkům chybějící moderní nástroj výuky, který pomůže zavést do praxe nově zaváděnou kurikulární reformu. Aplikace koncipovaného výukového programu do vyučování by měla přiblížit biologické disciplíny prostřednictvím výpočetní technologie a cizího jazyka (tj. předměty, které jsou žáky povětšinou chápány jako jediné progresivní) současné generaci. Má-li být Česká republika konkurenceschopnou zemí, je toto v době, kdy budoucnost patří biotechnologiím, klíčové. Cíle projektu z obecného hlediska kopírují globální cíle Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (rozvoj vzdělanostní společnosti), jakožto i cíle specifické – projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků.

Popis cílové skupiny:

Projekt je zaměřen na podporu dvou cílových skupin. Cílovými skupinami jsou „Žáci škol a školských zařízení“ – konkrétně žáci Gymnázia a SOŠPg Čáslav a „Pracovníci škol a školských zařízení“ – konkrétně pedagogičtí pracovníci středních škol Středočeského kraje, včetně pedagogických pracovníků žadatele a navíc pedagogičtí pracovníci základních škol okresu Kutná Hora. Žáci škol mají v současné době v přírodovědných předmětech omezený přístup k moderním výukovým materiálům na bázi ICT, neboť tyto materiály existují jen v omezené míře, často v neodpovídající kvalitě. Realizací projektu získají v hodinách možnost pracovat s moderní výukovou pomůckou rozvíjející jejich klíčové kompetence. Realizace projektu umožní středním školám na území Středočeského kraje tuto výukovou pomůcku automaticky získat a svým žákům v hodinách nabídnout. Vzhledem k možnostem částečného využití výukového programu na základních školách obdrží výukový program automaticky také všechny základní školy středočeského okresu Kutná Hora, program však budou moci využívat i ostatní základní školy středočeského regionu, pokud o něj projeví zájem. U žadatele poslouží nový výukový program ke vzdělávání žáků čtyřletého a osmiletého všeobecného gymnázia, žáků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a oboru Pedagogické lyceum. Celkem plánujeme podpořit 260 žáků školy (tj. více než 50 % letošního stavu). Pedagogičtí pracovníci středních a základních škol získají realizací projektu chybějící nástroj moderní výuky, která jim napomůže zkvalitnit výchovněvzdělávací proces a uvést do praxe kurikulární reformu. Počet podpořených osob – pedagogických pracovníků školy – bude 35. Počet podpořených pedagogických pracovníků ostatních škol bude 25. Do vlastní realizace projektu plánujeme zapojit 6 pedagogických pracovníků školy coby odborných pracovníků (vyučující biologie, angličtiny, informatiky a výpočetní techniky a specialistu na problematiku ŠVP).

 

Přínos pro cílovou skupinu:

Žáci získají zavedením výukového programu do praxe možnost rozvíjet své klíčové kompetence (k učení, komunikativní, pracovní, občanské, k řešení problémů, personální aj.), které jim usnadní další studium, navýší jejich profesní hodnotu a zvýší možnosti seberealizace v praktickém životě. Žáci zajímající se o přírodovědnou problematiku získají inspirativní výukový materiál, což jim současná nabídka výukového softwaru, orientovaná zejména na cizí jazyky umožňuje pouze omezeně. Díky zpracování vybraných pasáží v anglickém jazyce si žáci navyknou na práci s cizojazyčnými odbornými texty, což jim ulehčí pozdější vysokoškolské studium či případný start jejich vědecké kariéry. V době zvyšující se poptávky po odbornících přírodovědného zaměření se bude navyšovat jejich hodnota na trhu práce. V neposlední řadě se žáci seznámí s významnými zástupci naší fauny a díky ekologickému aspektu celého programu získají pozitivní vztah k životnímu prostředí, které je obklopuje. Pedagogičtí pracovníci středních a základních škol získají realizací projektu nový výukový nástroj, který jim napomůže zavést principy Školních vzdělávacích programů, potažmo reformy vzdělávání do výuky přírodovědných předmětů. Zároveň mohou být výstupy projektu inspirací pro tvorbu nových či inovaci stávajících ŠVP. V neposlední řadě realizace projektu vyučujícím umožní zkvalitnit a zpestřit vizuální stránku výuky zavedením výpočetních technologií do výchovně-vzdělávací praxe (práce na PC, promítání pomocí dataprojektoru). Pro pedagogické pracovníky bude proškolení v ovládání, obsahu a způsobu užití výukového programu znamenat navýšení jejich profesní zdatnosti. Proškolení většiny pedagogického sboru žadatele zvýší úroveň výuky v rámci suplovaných hodin přírodopisu a biologie, popřípadě informatiky a výpočetní techniky, pokud je budou vykonávat vyučující s odlišnou aprobací.


Výstupy projektu


Učební texty

Bezobratlí - nižší gymnázium

Bezobratlí - vyšší gymnázium

Strunatci - nižší gymnázium

Strunatci - vyšší gymnázium

Základy ekologie - bez fotodokumentace

Základy ekologie - s fotodokumentací

Fotografická technika

Přehledy učiva

Bezobratlí - nižší gymnázium

Bezobratlí - vyšší gymnázium

Bezobratlí - střední odborná škola

Strunatci - nižší gymnázium

Strunatci - vyšší gymnázium

Strunatci - střední odborná škola

Ekologie - nižší gymnázium

Ekologie - vyšší gymnázium

Ekologie - střední odborná škola