Moderní geografie

Moderní geografie, reg. č.: CZ.1.07/1.1.06/03.0040


Rozpočet projektu: 1 094 407,98 Kč


Realizátor projektu: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav, Masarykova 248


Doba realizace: 1. ledna 2012 – 31. prosince 2012


Vedení realizačního týmu: Mgr. Tomáš Hasík (manager projektu), Mgr. David Tichý (administrátor projektu), Jana Horáková (finanční manager) 


Příhlášení realizačního týmu

Výběrové řízení projektu – Výzva  Zadavací dokumentace Výběrové řízení – Výzva k dodávce fotografií


Výstupy projektu


Praktická část

Atmosféra SŠ

Atmosféra ZŠ

Biosféra SŠ

Biosféra ZŠ

Hydrosféra SŠ

Hydrosféra ZŠ

Litosféra SŠ

Litosféra ZŠ

Pedosféra SŠ

Pedosféra ZŠ

Praktická část – testy

Geografie obyvatelstva

Geografie sídel

Geografie zemědělství

Geografie průmyslu

Geografie dopravy

Teoretická část – přehled učiva

Vyšší gymnázium

Pedagogické lyceum

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Nižší gymnázium

Základní informace o projektu

Výstupem projektu bude zpracovaný a v praxi ověřený výukový program pro hodiny zeměpisu využitelný v rámci základního i středoškolského vzdělávání. Základem programu budou detailně zpracované přehledy učiva a školních výstupů rozdělené na části určené pro výuku zeměpisu na čtyřletém gymnáziu, osmiletém gymnáziu, pedagogickém lyceu a oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Tento celek bude doplněn didaktickou částí s metodikou pro vyučující. Tvorba bude probíhat v kontextu s RVP a  ŠVP platnými u žadatele. Při tvorbě obsahu programu bude kladen důraz na rozvoj klíčových kompetencí žáků a zařazení prvků environmentální výchovy do výuky. Souběžně s vlastní tvorbou výukové strategie bude probíhat kontrola její přenositelnosti do praxe prostřednictvím pilotního ověřování. V závěrečné fázi realizace projektu bude proškolena skupina pedagogických pracovníků v oblasti využití výstupů projektu v praxi. Výsledný program bude v podobě publikace zdarma rozeslán do středočeských středních škol.

Cíle projektu

Cílem předkládaného projektu je zvýšení kvality základního a středoškolského vzdělávání a posílení metodické podpory pedagogických pracovníků při výuce zeměpisu (geografie).  Dále se jedná o naplňování cílů školních vzdělávacích programů v podobě rozvoje klíčových kompetencí žáků a mezipředmětových vazeb ve výuce zeměpisu (geografie). Cílem realizace projektu a jeho uvedení do výchovně vzdělávací praxe je rovněž podpora rozvoje environmentálního povědomí žáků a zapojení výpočetních technologií do výuky odborných předmětů (výstupy projektu budou pro výukové potřeby k dispozici žákům a pedagogickým pracovníkům mj. také v digitální podobě). Cíle projektu budou realizovány vytvořením nově koncipovaného výukového programu a jeho implementací do výuky zeměpisu. Cíle projektu z obecného hlediska kopírují globální cíle Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (rozvoj vzdělanostní společnosti), jakožto i cíle specifické – projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků.

Přínos projektu

Realizace projektu přinese žákům a pedagogickým pracovníkům nový výukový program určený pro výuku zeměpisu na středních a základních školách. Program bude splňovat vysoká měřítka kvality z pohledu didaktického i čistě odborného a jeho aplikace ve výchovně vzdělávacím procesu bude znamenat inovaci metod a forem výuky, včetně rozvoje počítačové gramotnosti. Zavedení výukového programu do praxe bude významným krokem k zabezpečení odborných znalostí žáků pro maturitní zkoušku (volitelná povinná profilová zkouška, nepovinná zkouška společné části) a krokem k položení pevných vědomostních základů pro studium na vysoké škole. To vše za současného uplatnění principů školních vzdělávacích programů a kurikulární reformy vůbec (rozvoj klíčových kompetencí a mezipředmětových vztahů, rozmanitost výuky). Navíc se bude jednat o projekt s minimálně 15 % podílem zaměření na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu (EVVO), což by mělo podnítit zájem mladé generace o životní prostředí. Při tvorbě dojde k zúročení několikaletých zkušeností zaměstnanců školy s tvorbou obdobných výukových programů a uplatní se jejich kontakty s profesionálními geografy, přírodovědci a pracovníky státní ochrany přírody České republiky.