Moderní biologie

Moderní biologie, reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048


Rozpočet projektu: 1 241 192,44   Kč


Realizátor projektu: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav, Masarykova 248


Doba realizace: 1. července 2013 – 31. prosince 2014


Vedení realizačního týmu: Mgr.Tomáš Hasík (manager projektu), Jana Horáková (finanční manager), PaedDr. Zdeněk Sejček (PR manager)Výstupy projektu


Slovo úvodem

Online přístup k výstupům

Archiv s výstupy projektu (*.rar)

Image DVD s výstupy projektu (*.iso)

Veřejná zakázka – zadávací dokumentace, výzva  (5. 9. 2013)   

Veřejná zakázka – Dodávka fotoadaptéru (17. 3. 2014)   Výzva k podání nabídek Zadávací dokumentace  Přílohy Výsledek výzvy

Výstupem projektu bude zpracovaný a v praxi ověřený výukový program pro hodiny přírodopisu a biologie využitelný v rámci základního i středoškolského vzdělávání. Základem programu budou detailně zpracované přehledy učiva a školních výstupů rozdělené na části určené pro výuku přírodopisu a biologie na čtyřletém gymnáziu, osmiletém gymnáziu, pedagogickém lyceu a oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. Tento celek bude doplněn didaktickou částí s  metodikou pro vyučující. Tvorba bude probíhat v kontextu s RVP a  ŠVP platnými u žadatele. Při tvorbě obsahu programu bude kladen důraz na rozvoj klíčových kompetencí žáků a zařazení prvků environmentální výchovy do výuky. Souběžně s vlastní tvorbou výukové strategie bude probíhat kontrola její přenositelnosti do praxe prostřednictvím pilotního ověřování. V závěrečné fázi realizace projektu bude proškolena skupina pedagogických pracovníků v oblasti využití výstupů projektu v praxi a výsledný program bude zpřístupněn na internetu.