Osmileté gymnázium


V přijímacím řízení pro školní rok 2024/2025 – denní studium oboru s kódem: 79-41-K/81 bude přijato nejvýše 27 žáků do jedné třídy.


Ředitel školy podle § 60 a § 61 zákona č. 561/2004 Sb. – Školského zákona v platném znění vyhlašuje přijímací řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium osmileté, denní forma vzdělávání a zveřejňuje  31. 1. 2024 kritéria 1. kola přijímacího řízení.

Přijímací zkoušky se budou konat podle vyhlášky MŠMT č. 422/2023 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. Uchazeči budou konat testy jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ), jejíž organizací bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání a bude jim započítán prospěch  z prvního pololetí posledního ročníku základního vzdělávání (dále ZV) a z druhého pololetí předposledního ročníku ZV. Školní přijímací zkoušku konat nebudou.

 

Časový harmonogram pro 1. kolo:

31. 1.  2024: Vyhlášení kritérií

1. – 20. 2. 2024: Podání přihlášky a příloh (formuláře příloh najdete na adrese https://www.prihlaskynastredni.cz/ )

  • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání; hodnotí-li škola slovně, převede slovní hodnocení na známky a pro účely přijímacího řízení vydá dokument obdobný výpisu z vysvědčení;
  • pro úpravu podmínek přijímacího řízení uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami doporučení školského poradenského zařízení;
  • žádost o prominutí zkoušky z ČJL podle § 20 odst. 4 školského zákona;
  • na základě vydaného Opatření obecné povahy žádost o prominutí zkoušky z ČJL a žádost o konání jednotné zkoušky z MAT v ukrajinském jazyce.
  •  osvědčení o uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního vysvědčení.

1. 3. 2024: Centrum oznámí místo konání JPZ;

16. a 17. 4. 2024: Řádné termíny JPZ.

29. a 30. 4. 2024: Náhradní termíny JPZ.

10. -14. 5. 2024: Seznámení se s podklady rozhodnutí.

15. 5. 2024: Zveřejnění výsledků.

 

Ředitel školy zveřejňuje 20. 5. 2024 kritéria 2. kola přijímacího řízení