Předškolní a mimoškolní pedagogika

Čtyřletý studijní obor v sobě spojuje studijní obory Učitelství pro mateřské školy a Vychovatelství. Absolventi tohoto oboru se po ukončení studia maturitní zkouškou mohou uplatnit v mateřských školách, ve školních družinách, školních klubech a v dalších školských zařízeních např. dětských domovech, v domovech mládeže a ve všech zařízeních, která pracují s dětmi a mládeží i mimo resort školství. Studium cizího jazyka umožňuje kvalifikovaně působit jako au-pair v zahraničí. Studijní obor poskytuje absolventům úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Pojetí studia umožňuje vysokou míru odborné připravenosti pro práci v rozmanitých institucích i mimo rámec školství. Škola oslavila v roce 2015 čtyřicet let své existence a je v regionu jedinou tradiční střední odbornou školou s humanitním a uměleckým zaměřením. V poslední době většina maturantů odchází na vysoké školy, zvláště pedagogického či uměleckého zaměření. Výraznou veřejně viditelnou aktivitou jsou pravidelné koncerty pěveckého sboru a výtvarné výstavy, důraz je kladen i na tvořivou dramatiku. Zájem o obor roste v posledních letech i proto, že v souvislosti s demografickým vývojem nedostačuje kapacita stávajících míst v mateřských školách. Jsou rozšiřovány či případně zakládány nové, což přináší dobré uplatnění našich absolventek na trhu práce.

Přijímací řízení:
Ke studiu jsou přijímáni uchazeči na základě průměrného prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, výsledků jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky (CERMAT), na základě předpokladů ke studiu z hudební výchovy, tělesné výchovy, výtvarné výchovy a motivačního pohovoru i ověření správné výslovnosti.
Hra na hudební nástroj není podmínkou přijetí, ale při mimořádných dovednostech může komise přidělit body navíc. Uchazeči jsou zároveň bodováni za umístění v soutěžích v okresních, krajských i celostátních kolech.

Zdravotní stav budoucího studenta musí být bezvadný, škola vyžaduje spolu s přihláškou zdravotní osvědčení na tiskopise vydaném naší školou. Pro úspěšné složení přijímacích zkoušek doporučujeme ověřit si nanečisto požadované znalosti z matematiky a českého jazyka, předpoklady hudební, výtvarné, tělesné a komunikační v průběhu Dnů otevřených dveří.

Další informace poskytneme na Dnech otevřených dveří, na akcích úřadů práce, burzách škol, při návštěvě základních škol, telefonicky i osobně po ohlášení.

Přihlášky ke studiu přijímá ředitel školy do 1. 3. 2019. Podrobnější obsah a hodnocení přijímacího řízení bude na www. gymcaslav.cz uveřejněno v souvislosti s platnou legislativou v době do 31. 1. 2019. Pozvánku, požadavky i přesný čas zkoušek obdrží uchazeči včas před jejich konáním na adresu uvedenou v přihlášce..

KOSTKA I. (od 2018/2019)

Pro žáky, kteří začali studovat ve školním roce 2018/2019 nebo později.

OTEVŘÍT

KOSTKA I. (do 2017/2018)

Pro žáky, kteří začali studovat ve školním roce 2017/2018 nebo dříve.

OTEVŘÍT

Dodatek - KOSTKA I. (do 2017/2018)

Pro žáky, kteří začali studovat ve školním roce 2017/2018 nebo dříve.

OTEVŘÍT