Škola náš DUM

Škola náš DUM, reg. č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0376


Rozpočet projektu: 1 454 538,00 Kč


Realizátor projektu: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav, Masarykova 248


Doba realizace: 1. července 2012 – 30. června 2014


Vedení realizačního týmu: Mgr. Kamil Navrátil (manager projektu) Mgr. David Tichý (manager projektu)


Veřejná zakázka – zadávací dokumentace, výzva (22. 11.2013)

Otázky a odpovědi k zadávacím dokumentaci z 22. 11. 2013


Výstupy projektu


Základní informace o projektu

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a/nebo absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy.

Cíle projektu

Veškeré cíle projektu „Mediální výchova – nástroj rozvoje klíčových kompetencí“ budou naplňovány prostřednictvím využití nově vytvořeného modulového výukového programu ve výchovně vzdělávacím procesu. Primárním cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí žáků prostřednictvím implementace mediální výchovy do výuky jednotlivých vyučovacích předmětů. Realizace projektu má zároveň podpořit zavádění principů Rámcově vzdělávacích programů a Školních vzdělávacích programů do praxe, neboť mediální výchova tvoří jejich nedílnou (a povinnou) součást. Naplňování požadavků RVP v oblasti průřezového tématu mediální výchova (RVP pro gymnázia a základní vzdělávání) bude znamenat také nemalý příspěvek k modernizaci a zatraktivnění výuky. Cílem realizace projektu je rovněž podpora použití výpočetních technologií ve vyučovacích hodinách (žáci se při plnění praktických úloh neobejdou bez pomoci výpočetní a audiovizuální techniky) a poskytnutí metodické podpory vyučujícím při začlenění mediální výchovy do výuky jednotlivých předmětů. Cíle projektu z obecného hlediska kopírují globální cíle Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (rozvoj vzdělanostní společnosti), jakožto i cíle specifické – projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků.

Přínosy projektu

Žáci získají zavedením výstupů výukového programu do praxe přístup k takovému způsobu výuky, který jim umožní rozvoj jejich klíčových kompetencí (k učení, komunikativní, pracovní, občanské, k řešení problémů, personální aj.) a to zejména prostřednictvím plnění praktických cvičení, která budou nedílnou součástí výukového programu. Mimo to napomůže implementace výstupů výukového programu do výuky žákům pochopit principy fungování jednotlivých typů médií (tištěná, televizní, rozhlasová, internet aj.) a jejich vliv na chování společnosti v pozitivním i negativním smyslu. V době, kdy efektivní komunikace a ovládání komunikačních prostředků vede k úspěchu ve vysoce konkurenčním tržním prostředí, neutuchá poptávka po pracovnících zdatných v daném prostředí. Žáci orientující se v mediální oblasti a vybavení potřebnými klíčovými kompetencemi tak po absolvování studia získají nezanedbatelnou výhodu na trhu práce a jejich budoucí úspěšná činnost v terciární sféře (reklama, tvorba podnikových strategií) bude jedním z předpokladů růstu jednotlivých oblastí ekonomiky. Pedagogičtí pracovníci středních a základních škol získají realizací projektu nový výukový nástroj, který jim napomůže naplňovat cíle Školních vzdělávacích programů (potažmo celé reformy vzdělávání) prostřednictvím implementace mediální výchovy do výuky. Zároveň mohou být výstupy projektu inspirací pro tvorbu nových či inovaci stávajících ŠVP. Pro pedagogické pracovníky bude navíc proškolení v oblasti obsahu a způsobu užití výukového programu znamenat navýšení jejich profesní zdatnosti.