Čtyřleté gymnázium (2021-2022)

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 – denní studium oboru s kódem: 79-41-K/41

V přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 bude přijato nejvýše 26 žáků.

Pro 1. kolo přijímacích zkoušek jsou stanoveny termíny takto:

Termíny jednotných zkoušek: 1. řádný termín: 12. 4. 2021, 2. řádný termín: 13. 4. 2021.
Náhradní termíny jednotných zkoušek: 1. náhradní termín: 12. 5. 2021, 2. náhradní termín: 13. 5. 2021.

Náhradní termíny jsou určeny pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohli zúčastnit prvního a druhého řádného termínu a řádně se do 3 dnů omluvili.

Legislativní zázemí přijímacího řízení tvoří zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním., základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (zejm. § 59, § 60) a vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2 (zejména § 5). Úpravy podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami navíc upravuje vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Ředitel školy v souladu s výše uvedenými právními předpisy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté, denní forma vzdělávání a zveřejňuje kritéria tohoto přijímacího řízení. Uchazeči budou konat testy jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ), jejíž organizací bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání a bude jim započítán prospěch na základní škole. Školní přijímací zkoušku konat nebudou.

Uchazeč předloží požadované dokumenty:

  • řádně vyplněnou přihlášku ke studiu (včetně telefonického kontaktu, e-mailové adresy zákonného zástupce popřípadě žáka). Klasifikaci v přihlášce ke střednímu vzdělávání ověřuje a potvrzuje škola otiskem razítka a podpisem ředitele školy
  • pro úpravu podmínek přijímacího řízení uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami doporučení školského poradenského zařízení

Nový formulář přihlášky pdf ke stažení zde: přihláška

Nový formulář přihlášky xlsx ke stažení zde: přihláška

Vzor vyplněné přihlášky:   1. strana     2. strana

Vysvědčení z posledního ročníku uchazeč předkládá škole při zahájení vzdělávání. Cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie  ani jejich rodinnými příslušníky, se stávají žáky příslušné střední školy, pokud řediteli školy prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České republiky (§ 20 odst. 3 a 183b školského zákona).

ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

  • do 31. 1. 2021: oficiální vyhlášení přijímacího řízení a zveřejnění kritérií přijímacího řízení na www stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole (nástěnka vedle kanceláře ředitele školy)
  • 1. 3. 2021: poslední možnost pro odevzdání přihlášky ke studiu, a to osobně v kanceláři ředitele školy či poštou
  • 8. 3. 2021: možnost rozhodnutí ředitele o nekonání JPZ, oznámení na internetových stránkách školy
  • konec dubna 2021: vyhlášení výsledků řádného termínu přijímacích zkoušek (hlavní vchod do budovy školy + www.gymcaslav.cz)

Další informace o přijímacím řízení uchazečů se SVP, Informace k přijímací zkoušce z ČJL pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí, termíny a časový rozvrh JPZ, formulář přihlášky najdete zde.

V Čáslavi dne 28. 1. 2021                                                                     Mgr. David Tichý, ředitel školy