Program školních poradenských služeb

Místo výkonu: Gymnázium a SOŠPg Čáslav, Masarykova 248, 286 26  Čáslav

Náplň práce VP je součástí webových stránek školy. Náplň práce je vypracována samostatně členy ŠPP, tj. výchovným poradcem (VP), školními metodiky prevence (ŠMP), kariérovým poradcem a školní psycholožkou.

Pro školní rok 2022 – 2023

   Výchovná poradkyně – Mgr. Hana Říhová

   Školní psycholožka – Mgr. Jana Přibylová

   Kariérová poradkyně – Mgr. Lenka Meszárošová

   Metodik prevence – Mgr. Tomáš Otava

 

ŠPP pracuje ve spolupráci s vyučujícími, s vedením školy a se školskými poradenskými zařízeními, se zákonnými zástupci a se žáky. Též spolupracuje s externími odborníky.

Etický kodex školního psychologa