Osmileté gymnázium


Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 – denní studium oboru s kódem: 79-41-K/81


Dne 24. března 2022 byly poštou rozeslány všechny pozvánky, které si zákonní zástupci uchazečů osobně nevyzvedli.

V přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 bude přijato nejvýše 26 žáků.

Pro první kolo přijímacích zkoušek jsou stanoveny termíny takto (časové rozmezí je uvedeno jen pro uchazeče bez navýšení času).

Termíny jednotných zkoušek:

  1. řádný termín: 19. 4. 2022: 8,30 – 10,10 test MA, 10,50 – 12,10 test ČJL.
  2. řádný termín: 20. 4. 2022: 8,30 – 10,10 test MA, 10,50 – 12,10 test ČJL.

Náhradní termíny jednotných zkoušek: 

  1. náhradní termín: 10. 5. 2022
  2. náhradní termín: 11. 5. 2022.

Náhradní termíny jsou určeny pro uchazeče, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohli zúčastnit prvního a druhého řádného termínu a řádně se omluvili.

Osobní přítomnost uchazečů a testování u přijímacích zkoušek se řídí podle aktuálních opatření Ministerstva zdravotnictví.

Legislativní zázemí přijímacího řízení tvoří zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním., základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (zejm. § 60, § 61) a vyhláška č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, Úpravy podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Ředitel školy v souladu s výše uvedenými právními předpisy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium osmileté, denní forma vzdělávání a zveřejňuje kritéria tohoto přijímacího řízení. Uchazeči budou konat testy jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ), jejíž organizací bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání a bude jim započítán prospěch na základní škole. Školní přijímací zkoušku konat nebudou.

Uchazeč předloží požadované dokumenty:

  • řádně vyplněnou přihlášku ke studiu (včetně telefonického kontaktu, e-mailové adresy zákonného zástupce popřípadě žáka). Klasifikaci v přihlášce ke střednímu vzdělávání ověřuje a potvrzuje škola otiskem razítka a podpisem ředitele školy
  • pro úpravu podmínek přijímacího řízení uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami doporučení školského poradenského zařízení

Vysvědčení z posledního ročníku uchazeč předkládá škole při zahájení vzdělávání. Cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie  ani jejich rodinnými příslušníky, se stávají žáky příslušné střední školy, pokud řediteli školy prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České republiky (§ 20 odst. 3 a 183b školského zákona).

formulář přihlášky pdf ke stažení zde: přihláška

formulář přihlášky xlsx ke stažení zde: přihláška

vzor vyplněné přihlášky: 1. strana   2. strana

ČASOVÝ HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

  • do 31. 1. 2022: oficiální vyhlášení přijímacího řízení a zveřejnění kritérií přijímacího řízení na www stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole (nástěnka vedle kanceláře ředitele školy)
  • 1. 3. 2022: poslední možnost pro odevzdání přihlášky ke studiu, a to osobně v kanceláři ředitele školy či poštou
  • 28. 4. 2022: Centrum zpřístupní řediteli školy výsledky uchazečů z řádného termínu. Ředitel školy vyhlásí výsledky přijímacího řízení nejpozději 29. 4. 2022 (hlavní vchod do budovy školy + www.gymcaslav.cz)

Další informace o přijímacím řízení uchazečů se SVP, Informace k přijímací zkoušce z ČJL pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí, termíny a časový rozvrh JPZ, formulář přihlášky najdete zde.

V Čáslavi dne 25. 1. 2022                                                                    Mgr. David Tichý, ředitel školy